βίοι παράλληλοι


...Αναλυτικά για τα όρια των δαπανών, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για κάθε υποψήφιο βουλευτή στην Α΄ Αθηνών φθάνει τις 90.000 ευρώ, στη Β΄ Αθηνών τις 135.000 ευρώ, στην Α΄ Πειραιώς τις 63.000 ευρώ, στη Β΄ Πειραιώς τις 73.000 και στην Περιφέρεια Νομού Αττικής τις 81.000 ευρώ. Στην Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης τα ποσά είναι 88.000 και 72.000 ευρώ αντίστοιχα. Στα Γρεβενά είναι μόλις 18.000 ευρώ, στα Δωδεκάνησα 63.000 ευρώ, στα Ιωάννινα 54.000 και στην Καστοριά, αλλά και στη Χίο, 27.000 ευρώ...

Πηγή: Βήμα, ρεπορτάζ Ελευθερία Κόλλια
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009


....συνήλθομεν εσπέραν τινά τινές φοιτηταί,εις το μικρόν όπισθεν της εν Αθήναις Γαλλικής σχολής δάσος, ίνα συζητήσωμεν οποία η θέσις της φάλαγγος και του Πανεπιστημίου εν γένει,εις την μέλλουσαν να εκραγή κατά τας δούλας Ελληνικάς επαρχίας επανάστασιν... ...Αποδεχθείς ο κ.Μελάς την πρότασήν μας,εζήτησεν κατάλογον των αποφασισάντων να αναχωρήσωσι. Την πρωίαν της δεκάτης ενάτης Ιανουαρίου παρουσιάσαμεν αυτώ κατάλογον περιέχοντα περί τα τεσσαράκοντα ονόματα και ελάβομεν χίλια φράγκα,όπως προμηθευτώμεν την κατάλληλον δι ΄έκαστον ημών ενδυμασίαν,τετρακοσίας δραχμάς δι ΄εξοδα ημών μέχρι Λαμίας,τον οπλισμόν,συνιστάμενον εις μόνον όπλον σασπώ πλήρες. Την ημέραν της πέμπτης διήλθομεν καταγινόμενοι εις πυρετώδεις,δια την αναχώρησίν μας παρασκευάς.Έκαστος ετοποθέτει τα πράγματά του,διώρθου τας υποθέσεις του,ανελογίζετο και συνεζήτου μετά του βαλαντίου του,τι θα τω ήτο χρήσιμον,και άν ευρίσκοντο σύμφωνοι το ηγόραζεν.Πόσοι εξ ημών προσέβλεψαν,αλλά εις τούτο μόνο περιωρίσθησαν,ερωτικώς τα παράθυρα του οπλοπωλείου του κ. Μαξ. Ροτσίλδ,από των οποίων εχώριζεν ημάς εκατοντάφραγκος άβυσσος.Τινές εξ ημών ευτυχέστεροι και πλουσιώτεροι εις τας πιστώσεις των συνεπλήρουν αφθονώτερον τας προμηθείας των,και ησθάνοντο το ευχάριστον βάρος καλού όπλου επί της οσφύος των.

Αθήναι ,Ιανουάριος 1878
Π.Γ. Πολίτου: Απομνημονεύματα περί της τελευταίας εν Θεσσαλία επαναστάσεως.

Βίοι παράλληλοι,απόλυτα!2 σχόλια:

μυστικοπαθής ατζέντης είπε...

Με τηυν αμοιβή μου μέσα, προσφέρω τουλάχιστον 20% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.

kostaslogh είπε...

ατζέντη
μόνο που πρέπει να βιαστείς,φτάσαν οι μέρες,και το αποτέλεσμα μάλλον δεδομένο!